وقت سفارت
وقت سفارت

درباره وقت سفارت

اخذ وقت سفارت کشورهای حوزه شنگن

کشور نوع ویزا عادی فوری
ایتالیا (شرکت کارگذاری) توریستی / تجاری 300/000 500/000
ایتالیا (شرکت کارگذاری) ترانزیت 1/800/000 ندارد
ایتالیا (سفارت) توریستی 1/800/000 2.300.000
ایتالیا (سفارت) تجاری 700/000 900/000
ایتالیا (سفارت) دانشجویی 700/000 700/000
آلمان توریستی 590/000 590/000
فرانسه توریستی 400/000 ندارد
یونان توریستی 300/000 300/000
هلند توریستی / تجاری / ترانزیت 300/000 300/000
سوییس توریستی / تجاری 300/000 300/000
مجارستان تجاری 300/000 300/000

اخذ وقت سفارت کانادا و انگلیس

وقت سفارت کانادا جهت انجام انگشت نگاری 300/000
وقت سفارت انگلیس ویزا 6 ماهه 280$
ویزا 2 ساله 630$
ویزا 5 ساله 1100$
ویزا 10 ساله 1320$