ویزای تحصیلی کانادا که خود شامل دو نوع ویزای دانش آموزی و ویزای دانشجویی می باشد ، نوعی ویزای موقت کانادا است که با استفاده از آن فرد می تواند در کنار خانواده جهت ادامه تحصیل در مقطع مورد نظر ، در کانادا اقامت داشته باشد .

 

دانلود فرم ارزیابی ویزای تحصیلی کانادا 

هزینه خدمات شرکت

۱- پرونده دانشجو

مبلغ ۲۵۰۰ دلار امریکا برای انجام کارهای پذیرش و همراهی پروسه ویزا

شامل خدمات زیر:
– مشاوره برای انتخاب رشته و دانشگاه
– دریافت نامه پذیرش از دانشگاه کانادایی
– پرداخت اپلیکیشن فی به دانشگاه (۵۰ تا ۲۰۰ دلار)
– مشاوره ویزا برای تهیه مدارک
– آماده سازی مدارک و فرمهای مرتبط ویزا
– تهیه نامه Motivation برای ویزا توسط تیم حرفه ای
– گرفتن وقت سفارت برای انگشت نگاری و ثبت مدارک
– همراهی نماینده شرکت در ترکیه در روز ثبت مدارک به سفارت

۲- همسر دانشجو یا والدین دانش آموز

مبلغ ۱۵۰۰ دلار امریکا برای آماده سازی مدارک ویزای همراه

۳- فرزند دانشجو

مبلغ ۱۳۰۰ دلار امریکا برای آماده سازی مدارک ویزای همراه

شرایط پرداخت هزینه قرارداد

۵۰ درصد در زمان امضای قرارداد و استارت پروسه پذیرش و مابقی ۵۰ درصد بعد از اخذ اصل نامه پذیرش و قبل از شروع پروسه ویزا
– هزینه های دیگر که دانشجو باید شخصا در سفارت کانادا پرداخت کنند برای ویزای دانشجویی ۲۳۵ دلار کانادا و برای هر کدام از همراهان ۱۸۵ دلار کانادا می باشد.