دریافت انواع وقت سفارت انگلیس برای ویزای ۶ ماهه، ۲ ساله، ۵ ساله، ۱۰ ساله و دانشجویی
امکان دریافت وقت سفارت انگلیس در تهران، ترکیه و امارات

هزینه ویزای ۶ ماهه: ۲۵۰$
هزینه ویزای ۲ ساله: ۶۳۰$
هزینه ویزای ۵ ساله: ۱۱۰۰$
هزینه ویزای ۱۰ ساله: ۱۳۲۰$
هزینه ویزای دانشجویی: ۶۳۰$ + هزینه بیمه