وقت سفارت فرانسه: ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت هلند: ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت اسپانیا: ٖ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت سوئد: ۶۰۰ هزار تومان + ۶۰ یورو
وقت سفارت سوئیس: ۵۰۰ هزار تومان
وقت سفارت اتریش: ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت چک: ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت یونان: ۲۰۰ هزار تومان
وقت سفارت آلمان: ۴۰۰ هزار تومان
وقت سفارت ایتالیا: ۷۰۰ هزار تومان ( فوری – توریستی – تجاری )
ثبت نام ویزای کانادا: ۳۸۵ دلار کانادا
ثبت نام ویزای انگلیس: ۲۷۰ دلار