وقت سفارت فرانسه: ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت هلند: ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت اسپانیا: ٖ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت سوئد: ۶۰۰ هزار تومان + ۶۰ یورو
وقت سفارت سوئیس: ۵۰۰ هزار تومان
وقت سفارت اتریش: ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت چک: ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت یونان: ۴۵۰ هزار تومان
وقت سفارت آلمان: ۶۰۰ هزار تومان
وقت سفارت ایتالیا: عادی ۱میلیون تومان – فوری ۱۸۰۰ – تجاری ۷۵۰ هزار تومان
ثبت نام کانادا: ۳۸۵ دلار
وقت سفارت انگلیس: ۲۷۰ دلار